Volvo FM fix v1.4 - ETS2 1.34.x

Volvo FM fix v1.4 - ETS2 1.34.x
Volvo FM fix v1.4 - ETS2 1.34.x
Volvo FM fix v1.4 - ETS2 1.34.x
Volvo FM fix v1.4 - ETS2 1.34.x

4

The mod includes:
3 Cabs
4x2 chassis
4x2 low deck chassis
6x2 chassis
6x4/4 midlift chassis
6x2 tag chassis
6x4 chassis

Changelog 1.4:
Separated rear mudflaps
Added a shorter (low deck) version of the mudflaps
Replaced older style of rear lights for more correct version thanks to Schumi
Bug fixes
Added I-Shift dual clutch badge


Tác giả: jekich1 & Stas556, update galimim
Tải lên lần đầu: 2 tháng trước
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download