Toyota Yaris S V1

Toyota Yaris S V1
Toyota Yaris S V1
Toyota Yaris S V1
Toyota Yaris S V1

34

Change.log V1.0:

BUY IN Scania

– works on ETS2 1.32
– interior
– lightmask
– template
– own wheels

If there is any problem/ recommendation please contact me https://www.fb.com/Azorax-Modding-338343173164582/


Tác giả: Azorax Modding
Tải lên lần đầu: 1 năm trước
Cập nhật lần cuối: 1 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download