JETBUS HDD (ETS2 1.23 - 1.32)

36

Project Name : JETBUS HDD
Compatible Version : 1.23 To 1.31
Number of Skin : More Than 8
Representative Operator : Some Buses Of Indonesia
Dealer : Mercedes Benz
Top speed : 200 kmp/h+
MoD Auther: Abdul Dudu (Indonesia) Modification done by : Rafiul (Bangladesh) And Bd Creative Zone


Tải lên lần đầu: 2 năm trước
Cập nhật lần cuối: 2 năm trước
Tham gia vào cuộc trò chuyện! Đăng nhập hoặc Đăng ký một tài khoản để có thể bình luận.
Download